THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

Węże I Drabiny

Snakes and Ladders 2016+

Cel aktywności

Celem aktywności „Snakes and Ladders” (zwana dalej „S&L”) jest popularyzacja prowadzenia przyjacielskich łączności z innymi entuzjastami CW w Europie. Punkty przyznawane są za każde QSO, dodatkowe punkty bonusowe lub karne można uzyskać za łączności z określonymi kwadratami zwanymi od nazwy gry planszowej „Drabiny” lub „Węże” (zob. Dodatek 2). W roku kalendarzowym przewidziane są dwie „tury” aktywności, każda trwająca 6 miesięcy. Tura “zima/wiosna” rozpoczyna się 1-go stycznia i kończy 30-go czerwca. Tura “lato/jesień” analogicznie rozpoczyna się 1-go lipca i kończy 31-go grudnia 2016.

Warunki udziału i uczestnicy

Do udziału w aktywności „S&L” zaprasza się wszystkich entuzjastów emisji CW z terenu Europy. Ze względu na swoją specyfikę aktywność “S&L” nie powinna być jednak traktowana jak zawody jakiegokolwiek typu. Nie ma określonej formuły nawiązywanych łączności, czy wymienianych grup kontrolnych. Aktywność powinna zachęcać do rozwijania i podnoszenia kultury pracy CW, jak również przyjacielskich pogawędek między telegrafistami. Łączności z wykorzystaniem przemienników naziemnych, satelitarnych jak również w sieciach nie są zaliczane. Aby QSO zostało zaliczone musi trwać co najmniej 5minut. Korespondent musi być stacją europejską (zob. Dodatek 1 ) i oczywiście łączność musi być przeprowadzona emisją CW. Z każdą stacją można nawiązać tylko 1 QSO dziennie, niezależnie od pasma. Czas aktywności jak też terminy są zupełnie dowolne i zależą wyłącznie od chęci i wolnego czasu operatora.

Częstotliwości pracy

Łączności powinny być prowadzone w wyznaczonych dla emisji CW odcinkach pasm amatorskich od 160m to 2m (poza 60m i 4/5/8m). Na potrzeby aktywności „S&L”, odcinki te podzielono na “dolne" i “górne". Segmenty 10kHz od końca odcinka CW danego pasma to segmenty górne, w których łączności są potrójnie punktowane dla popularyzacji pracy CW w tych częściach pasm.

Są to segmenty: 160m: 1.828-1.838 MHz, 80m: 3.560-3.570 MHz, 40m: 7.030 - 7.040 MHz, 30m: 10.120-10.130 MHz, 20m: 14.060-14.070 MHz, 17m: 18.085 - 18.095 MHz, 15m: 21.060-21.070 MHz, 12m: 24.905-24.915 MHz, 10m: 28.060 - 28.070 MHz, 6m: 50.090-50.100 MHz, 2m: 144.100-144.110 MHz,. Częstotliwości wywoławcze QRP powinny być używane wyłącznie przez stacje QRP.

Kwadraty “Drabiny”, kwadraty “Węże” i pozostałe.

Wszystkie logi otrzymane od korespondentów w okresie danego miesiąca aktywności zostaną połączone w jeden główny log tzw. „master”. Kwadraty lokatorów pojawiające się tylko raz w danym miesiącu zostają przeznaczone do wylosowania kwadratu bonusowego dającego dodatkowe punkty (kwadrat „Drabina”). Na każde 5 lokatorów losuje się jeden kwadrat bonusowy. Kwadraty lokatora występujące więcej niż 5 razy w głównym logu, są przeznaczone jako te z których wylosowane zostaną kwadraty karne, „Węże”. Wyznaczenie kwadratów „Węży” dokonywane jest według formuły: na każde 10 kwadratów losowany jest jeden kwadrat „Wąż”. Pozostałe lokatory wykazane w logu są uznawane jako „normalne”.

Punktacja

Za każde zgłoszone prawidłowe QSO przyznaje się :

Dzienniki aktywności

Zaleca się używanie wyłącznie logów elektronicznych w formacie ADIF. Logi z rozszerzeniem ".adi" powinny dotrzeć droga mailową do managera aktywności najpóźniej do 8-go dnia po danym okresie na adres SL(at)eucw.org. Logi po terminie nie będą przyjmowane.

Przesyłając log, należy podać w treści e-maila:

  1. Okres aktywności.

  2. Własny znak(i) wywoławczy.

  3. Imię operatora i adres do korespondencji e-mail.

Log w formacie ADI musi zawierać:

Zaleca się aby niezbędne informacje (jeśli to możliwe) były wymieniane wyłącznie w eterze podczas QSO. Ze względu na automatyzację obliczania wyników aktywności, logi muszą być zgodne z formatem ADIF, jako wyciąg z dowolnego programu logującego w tym formacie. Manager aktywności „S&L” w terminie 7 dni dokona rozliczenia danego miesiąca aktywności publikując wyniki nie później niż do 14-go dnia miesiąca po okresie rozliczeniowym.

Dyplomy

Dla każdego uczestnika który nadeśle minimum 4 lub więcej logów w danej „turze” aktywności przewidziany jest dyplom, dla każdego uczestnika biorącego udział w aktywności przez wszystkie miesiące danej tury, lub obu tur aktywności w ciągu roku dodatkowa nalepka. Znaki uczestników którzy zdobyli dyplomy za pierwsze, drugie lub trzecie miejsce oraz znaki pozostałych uczestników zostaną opublikowane przed kolejnym miesiącem aktywności.

Uwagi

Manager aktywności ma decydujące zdanie w sprawach dotyczących zarówno samej aktywności jak i regulaminu. Jego decyzje są ostateczne.

Dodatek 1: Definicja Europy.

Wszystkie kraje europejskie (na podstawie ARRL DXCC List, styczeń 2013, wraz z numerami podmiotów i głównym prefiksem), leżące na terenie kontynentu Europejskiego, aprobowane przez Radę ONZ, jak również wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej.

PFX #numer nazwa podmiotu

********************************************

1A (246) Sovereign Military Order of Malta 
3A (260) Monaco 
4O (514) Montenegro 
4U (117) ITU HQ 
5B (215) Cyprus 
9A (497) Croatia 
9H (257) Malta 
C3 (203) Andorra 
CT (272) Portugal 
CT3 (256) Madeira Island 
CU (149) Azores 
DL (230) Germany 
E7 (501) Bosnia-Herzegovina 
EA (281) Spain 
EA6 (021) Balearic Islands 
EA8 (029) Canary Islands 
EA9 (032) Ceuta/Melilla 
EI (245) Ireland 
ER (179) Moldova 
ES (052) Estonia 
EW (027) Belarus 
F (227) France 
G (223) England 
GD (114) Isle of Man 
GI (265) Northern Ireland 
GJ (122) Jersey 
GM (279) Scotland 
GU (106) Guernsey 
GW (294) Wales 
HA (239) Hungary 
HB0 (251) Liechtenstein 
HB (287) Switzerland 
HV (295) Vatican 
I (248) Italy 
IS0 (225) Sardinia 
JW (259) Svalbard 
JX (118) Jan Mayen 
LA (266) Norway 
LX (254) Luxembourg 
LY (146) Lithuania 
LZ (212) Bulgaria 
OE (206) Austria 
OH0 (005) Åland Islands 
OH (224) Finland 
OJ0 (167) Market Reef 
OK (503) Czech Republic 
OM (504) Slovak Republic 
ON (209) Belgium 
OY (222) Faroe Islands 
OZ (221) Denmark 
PA (263) Netherlands 
R1FJ (061) Franz Josef Land 
S5 (499) Slovenia 
SM (284) Sweden 
SP (269) Poland 
SV (236) Greece 
SV5 (045) Dodecanese 
SV9 (040) Crete 
SV-A (180) Mount Athos 
T7 (278) San Marino 
TA (390) Turkey 
TF (242) Iceland 
TK (214) Corsica 
UA (054) European Russia 
UA2 (126) Kaliningrad Oblast 
UA9 (015) Asiatic Russia 
UR (288) Ukraine 
YL (145) Latvia 
YO (275) Romania 
YU (296) Serbia 
Z3 (502) FYR Macedonia 
Z6 (522) Kosovo
ZA (007) Albania 
ZB2 (233) Gibraltar 
ZC4 (283) UK Bases on Cyprus 

Dodatek 2: o pochodzeniu i idei gry "Węże I Drabiny".

Gra “ Węże i Drabiny” pochodzi z Indii. Ponad 100 lat temu została przeniesiona na kontynent europejski do Anglii. Jest to gra planszowa, gdzie plansza podzielona jest na 100 pól. Różne jej warianty są znane również w innych krajach Europy i Świata, dla przykładu w południowej części Niemiec jako "Leiterspiel", w pólnocnej jako "Pferderennen", w Holandii pod nazwą "Ganzenbord", lub we Włoszech "gioco dell'oca". Celem gry jest przejście do określonego miejsca na planszy zgodnie z ilością oczek wyrzuconych kostką od pola startowego do końcowego, z pomocą bonusowych pól „Drabin” przesuwających gracza do przodu lub „Węży” cofających gracza o określoną liczbę pól w tył.

Droga od startu do mety przypomina niekiedy drogę lub sytuacje którą każdy z nas przebywa lub doświadcza w swoim życiu. Każdy z graczy w swojej kolejce przesuwa się do przodu o określoną liczbę oczek wyrzuconych za pomocą jednej lub dwóch kości. Los decyduje o tym, czy trafi na szczęśliwe pole „Drabiny” czy tez pechowe pole „Węża”. Szczęście w tym przypadku to szybsza droga do celu gry, pech zaś to powrót w kierunku startu lub też w niektórych wariantach gry postój na pechowym polu (dla przykłady w grze holenderskiej)

Nasza wersja tej gry/aktywności polega na mapie Europy, i polach którymi są kwadraty lokatora. Oznacza to że nasza „gra” to ponad 2000 pól. W przeciwieństwie do gry planszowej (gdzie gracz musi rzucać kostką od początku do końca gry), tu nie ma ani pola startu ani tez pola mety. Zamiast tego każdy z uczestników przeprowadza i zgłasza QSO z określonym polem/lokatorem. Nie ma żadnych ograniczeń w ilości zgłoszonych kwadratów, jak tez częstotliwości prowadzenia aktywności czy ilości QSO z danym kwadratem. Oczywiście im więcej QSO – tym lepiej.

Każdy z uczestników zabawy/aktywności “S&L” ma 12 okazji w roku do zdobycia punktów, w każdym kolejnym miesiącu aktywności. Na koniec każdego okresu danej tury zbierane są dane ilości i częstości „odwiedzonych” przez uczestników kwadratów.

Kwadraty unikalne, bonusowe (“Drabiny”) są wyłonione ze wszystkich łączności zgłoszonych w danym okresie aktywności przez uczestników. Za taki kwadrat dany uczestnik otrzymuje punkty dodatkowe. Kwadraty karne (“Węże”) wyłaniane są z puli kandydatów – kwadratów dla których zgłoszono 5 lub więcej łączności, z zastrzeżeniem, że z każdych pięciu kandydatów losowany jest tylko jeden kwadrat za pomocą funkcji losowej (według wzoru X = N* #QSO’s), gdzie N to okres aktywności w każdym miesiącu. Pola nie będące bonusowymi lub karnymi są określane jako normalne. Po wylosowaniu kwadratów bonusowych, karnych i określeniu kwadratów normalnych uczestnik uzyskuje wynik końcowy poprzez porównanie zgłoszonych przez niego kwadratów lokatora z listą kwadratów bonusowych, karnych i normalnych. Nie bierze się pod uwagę jak często uczestnik nawiązywał QSO z danym kwadratem.

Greg, SP3RNZ translated the original text from DM4RW

Privacy Policy Privacy Policy