THE EUROPEAN CW ASSOCIATION

Aktivita EUCW Snakes and Ladders – hadi a žebříky.

Nová verze 2016+

Účel

Účelem této aktivity je navazovat v pohodě běžná přátelská spojení. Za každé QSO se dávají body a dále je možno získat bonus za spojení s lokátory označené jako Ladders (žebříky) a Snakes (hadi). Během kalendářního roku bude mít aktivita dvě části (runs), každá sestává ze šesti měsíců. Část „winter/spring (zima/jaro)“ začíná 1. ledna a končí 30. června, druhá část „summer/autumn (léto/podzim)“, začíná 1.července a končí 31. prosince.

Podmínky a platné stanice

Spojení musí trvat alespoň pět minut, navazují se s Evropskými stanicemi (viz seznam prefixů v příloze) a druh provozu musí být CW. S každou stanicí lze navázat v jednom dni jen jedno QSO, bez ohledu na pásmo. Nejedná se o závod s krátkým závodním formátem QSO. Tato aktivita naopak podporuje přátelská spojení bez jakéhokoliv formátu, kde probíhá po dobu alespoň 5 minut skutečná konverzace. Spojení musí být přímá (point-to-point) a jsou vyloučena spojení uskutečněná přes převaděče nebo satelity, stejně jako spojení v kroužcích s více než dvěma účastníky.

Provozní kmitočty

Spojení se uskutečňují v CW částech všech amatérských pásem od 160 m až po 2 m (pásma 60 a 4/5/8 m jsou vyloučena). Pro účely SL2016 jsou tyto segmenty rozděleny na „spodní“ (lower) a „horní“ (upper) úseky. Horní úsek tvoří horních 10 kHz každého CW pásma (IARU band plan) podle následující tabulky:

Operátoři, kteří nepoužívají QRP by neměli na QRP kmitočtech volat „CQ“.

Které lokátory mohou být Snake nebo Ladder

Všechny přijaté deníky za jednotlivé měsíce se spojí do jednoho „hlavního“ deníku (master log). Lokátory, které se v tomto Hlavním deníku vyskytují jen jednou, budou kandidáty na Ladders. Z nich se pro každých pět kandidátů náhodně vybere jeden, který bude pro daný měsíc Ladder. Lokátory, které se vyskutují v hlavním deníku více než pětkrát, budou kandidáty na Snakes. Z nich se pro každých deset kandidátů náhodně vybere jeden, který bude pro daný měsíc Snake.

Body

Za každé platné spojení platí následující body:

Deníky a hlášení

Deníky v elektronické podobě je možno poslat za každou provozní část (měsíc). Tyto deníky ve formátu „.adi“ se musí poslat Aktivity manažerovi emailem na adresu SL(at)eucw.org do osmého dne měsíce, který následuje po dané provozní části. Pozdě zaslané deníky mohou být zamítnuty. Při zaslání deníku by měla být uvedena provozní část (měsíc), použitá volací značka, jméno a email operátora. Vlastní deník ve formátu „.adi“ musí obsahovat:

 1. Datum a čas zahájení a ukončení QSO v UTC
 2. Kmitočet v MHz na 3 desetinná místa, např: 7.030 MHz
 3. Značka protistanice
 4. Vyslaný a přijatý report
 5. Jméno operátora protistanice
 6. QTH a lokátor (Maidenhead) protistanice (4 nebo 6 znaků, např: JN30)

Veškeré podstatné informace by se měly získat při spojení. Pokud nedojde k jejich výměně při spojení, jako např. lokátor, musí se doplnit jinak a musí to provést účastník. Deníky se musí zaslat v elektronickém formátu. Z důvodů automatického zpracování výsledků je možno akceptovat pouze deníky ve formátu ADIF, jiné formáty budou odmítnuty. Deníky budou zpracovány elektronicky maximálně do jednoho týdne a výsledky dané části budou uveřejněny do 14. dne následujícího měsíce.

Diplomy

Každý účastník, který zašle alespoň čtyřikrát deník za účast v této aktivitě, obdrží diplom a ti, kteří zašlou platný deník za každý měsíc obdrží k diplomu zvláštní známku. Na konci každé části (tj. po 6 měsících) budou před prvním dnem následujícího měsíce, jako součást seznamu všech účastníků a jejich bodového zisku, uveřejněny volací značky účastníků, kteří získali diplomy za první, druhé a třetí místo.

Poznámka

Rozhodnutí Aktivity manažera bude konečné a případná další korespondence bude bezpředmětná.

Dodatek 1:

Evropské země (na základě ARRL DXCC seznamu, leden 2013, s číselnými kódy a seřazeny podle hlavního prefixu). Evropské země zahrnují všechny suverenní státy na Evropské pevnině uznané Spojenými národy a také zahrnují každou zemi, která je členem Evropské Unie.

 1A (246) Sovereign Military Order of Malta
 3A (260) Monaco
 4O (514) Montenegro
 4U (117) ITU HQ
 5B (215) Cyprus
 9A (497) Croatia
 9H (257) Malta
 C3 (203) Andorra
 CT (272) Portugal
 CT3 (256) Madeira Island
 CU (149) Azores
 DL (230) Germany
 E7 (501) Bosnia-Herzegovina
 EA (281) Spain
 EA6 (021) Balearic Islands
 EA8 (029) Canary Islands
 EA9 (032) Ceuta/Melilla
 EI (245) Ireland
 ER (179) Moldova
 ES (052) Estonia
 EW (027) Belarus
  F (227) France
  G (223) England
 GD (114) Isle of Man
 GI (265) Northern Ireland
 GJ (122) Jersey
 GM (279) Scotland
 GU (106) Guernsey
 GW (294) Wales
 HA (239) Hungary
 HB0 (251) Liechtenstein
 HB (287) Switzerland
 HV (295) Vatican
  I (248) Italy
 IS0 (225) Sardinia
 JW (259) Svalbard
 JX (118) Jan Mayen
 LA (266) Norway
 LX (254) Luxembourg
 LY (146) Lithuania
 LZ (212) Bulgaria
 OE (206) Austria
 OH0 (005) Åland Islands
 OH (224) Finland
 OJ0 (167) Market Reef
 OK (503) Czech Republic
 OM (504) Slovak Republic
 ON (209) Belgium
 OY (222) Faroe Islands
 OZ (221) Denmark
 PA (263) Netherlands
R1FJ (061) Franz Josef Land
 S5 (499) Slovenia
 SM (284) Sweden
 SP (269) Poland
 SV (236) Greece
 SV5 (045) Dodecanese
 SV9 (040) Crete
SV-A (180) Mount Athos
 T7 (278) San Marino
 TA (390) Turkey
 TF (242) Iceland
 TK (214) Corsica
 UA (054) European Russia
 UA2 (126) Kaliningrad Oblast
 UA9 (015) Asiatic Russia
 UR (288) Ukraine
 YL (145) Latvia
 YO (275) Romania
 YU (296) Serbia
 Z3 (502) FYR Macedonia
 Z6 (522) Kosovo:w
 ZA (007) Albania
 ZB2 (233) Gibraltar
 ZC4 (283) UK Bases on Cyprus

Dodatek 2: o hře „Snakes and Ladders“ (Hadi a Žebříky) a její původ

Tato hra pochází z Indie a do Velké Britanie se dostala asi před více než sto lety. Je to klasická desková hra s deskou rozdělenou na 100 políček. V USA je populární pod názvem Chutes and Ladders, ale také jako Snakes and Ladders. Varianty této hry jsou známé i v jiných zemích, např. v jižních německy mluvících zemích jako „Leiterspiel“ (ladder game), v severním Německu jako „Pferderennen“ (koňské dostihy), v Nizozemí jako „Ganzenbord“ nebo v Italii jako „gioco dell'oca“ (husí hra) atd.

Účelem hry je posunovat hrací kámen, podle toho, kolik je na vržené kostce, od startu (spodní políčko) do cíle (horní políčko) s pomocí žebříků a hadů. Žebříky posunují hráče směrem k cíli, hadi ho vracejí zpět ke startu.

Cestu od startu až do cíle můžeme považovat jako zobrazení života. Každý hráč posunuje svůj hrací kámen směrem dopředu, podle toho kolik je na vržené kostce nebo dvou kostkách. Tak může hráč dosáhnout políčko, které mu přináší buď štěstí (ladder), nebo smůlu (snake). Štěstí znamená, že získává nějaký bonus a že může posunout svůj hrací kámen dopředu o více políček, než je na hrací kostce. Smůla znamená, že se musí se svým hracím kamenem vrátit zpět směrem ke startu, nebo že musí zůstat nějakou dobu na určitém poli (např. v Holandské verzi, tzv Goose game, tedy husí hra, může husa spadnout do studny a může být osvobozena pouze jinou, kolem procházející husou, nebo může husa skončit ve vězení, to znamená, že hráč několik kol nehraje).

V naší verzi této hry je hrací deska tvořena mapou Evropy a individuální políčka jsou lokátory na této mapě. To znamená, že máme hrací desku tvořenou více než 2000 políčky. Na rozdíl od deskové hry (kde hráč potřebuje nedefinovatelný počet hodů hrací kostkou, nebo kol, aby se dostal od startu k cíli), není zde start a cíl nijak definován. Místo toho, každý hráč může umístit svůj hrací kámen na jakékoliv políčko, a to tak, že s tímto políčkem uskuteční radiové spojení, QSO. Není žádné omezení v počtu políček, na které může umístit svůj hrací kámen, nebo jak často tento kámen umístí na určité políčko. Ve skutečnosti platí, čím více, tím lépe.

Každý hráč má přesně dvanáct kol, každé kolo reprezentuje jeden kalendářní měsíc během dané aktivity. Po skončení každého měsíce je zaznamenáno, kolik políček bylo navštíveno každým hráčem a jak často.

Ladders se určují z políček navštívených všemi hráči. Jsou to políčka, kde je hlášeno jen jedno QSO s tímto políčkem, všemi hráči dohromady. To znamená, že pouze jeden hráč hlásil QSO s tímto políčkem, a ten může použít žebřík (climb a ladder), tzn. získává bonus.

Snakes jsou také určeni z políček navštívených všemi hráči. Navíc je ale bráno v úvahu, jak často bylo toto políčko navštíveno všemi hráči dohromady. Snake může být políčko, kde je hlášeno více než pět QSO. To, které z políček s více než pěti QSO se stane Snake, je určeno pomocí funkce náhodného čísla. Toto číslo, ačkoliv se nedá předpokládat, vede k reprodukovatelným výsledkům (náhodné číslo = N* #QSOs (všechna)), kde N je provozní část aktivity, tedy měsíc. Pro každých deset políček s více než pěti QSO, se jedno pole stane Snake. Políčka, která nejsou ani Ladder ani Snake, se považují za normální lokátory.

Jakmile jsou jednou stanoveny lokátory Ladder, Snake a normální, zisk hráče je jednoduše určen porovnáním políček daného hráče se seznamem Ladder, Snake a normálních políček. Jak často daný hráč jednotlivá políčka navštívil, není důležité a nebere se do úvahy.

Privacy Policy